Salgs- og leveringsbetingelser

Betalingsbetingelser og gennemførelse af din uddannelse

Board Institute er en del af Jackie Phillip & Co. Advokatfirma, CVR-19018385. Jackie Phillip & Co. Advokatfirma er personligt 100 % ejet af Advokat (H) Jackie Phillip.

Tak for din tilmelding.

Du kan tage dine 3 moduler i vilkårlig rækkefølge, og du har 12 måneder fra tilmelding til at gennemføre de 3 moduler.

Den samlede pris inkl. forplejning og certifikat er kr. 32.000 + moms = kr. 40.000 inkl. moms.

Vi har aftalt et hold nr. med dig, også med henvisning til tilmeldingen, såfremt du ikke deltager de aftalte datoer, skal vi senest have skriftlig besked om dette 10 hverdage før afholdelse. Hermed kan du så tage det pågældende modul på et andet tidspunkt inden for 12 måneder og uden det koster ekstra. Dukker du ikke op uden at give besked indenfor tidsfristen og vil tage modulet en anden gang koster det et ”No Show” gebyr på kr. 3.500 + moms = Kr. 4.375 inkl. moms.

Du kan selv ”shuffle” mellem modulerne, men såfremt du har tilmeldt dig et modul, og du ikke dukker op, eller du på 12 måneder fra tilmelding ikke har anvendt dine moduler, er syg eller forhindret, er der ingen kompensation herfor, og din ydelse bortfalder. “Vi tager i øvrigt forbehold for at flytte datoen på de enkelte moduler / aflyse op til en uge før, dette gælder også et hold i sin helhed, der kan flyttes uden kompensation”. Såfremt en underviser – imod forventning – en undervisnings dag er syg, bliver der ringet til dig fra morgenstunden, og datoen flyttet, uden kompensation for dig.

Uanset hvornår du gennemfører dine moduler er betalingsbetingelserne netto kontant 7 dage efter tilmelding og fakturadatoen medmindre andet er aftalt. Ved forsinket betaling vil der blive beregnet renter i overensstemmelse med renteloven. Det fakturerede honorar tillægges moms efter gældende regler. Det er bindende personlig tilmelding fra din tilmelding i dag at regne. Idet du ikke er forbruger, og idet ydelsen ikke er købt online har du ikke 14 dages fortrydelsesret. Board Institute har ophavsrettigheder og immaterielle rettigheder til alle evt. fotos taget på uddannelsen.

Betalingsbetingelser og medlemskab af alumni-netværk

Du er tilmeldt netværket minimum et år, som svarer til en sæson og i alt 3 møder + nytårskur. ”Et år” tæller fra din indmeldelsesdag, den dag du modtager din faktura. Vi tror på, at læring er kontinuerlig, og at værdien af netværk opstår i længerevarende relationer. Derfor er din tilmelding til netværket også et abonnement, der fornyes automatisk hvert år, medmindre andet er aftalt.

Hvis du på et givet tidspunkt ikke længere ønsker at deltage i netværket, skal der gives skriftlig besked om dette, senest 3 uger inden din sæson er gået (din sæson er gået 1 år efter, at du modtog faktura og blev meldt ind), og din nye sæson starter. Vi sørger for at sende en mail til dig en måned før vi fakturer for en ny sæson, så du får en reminder i god tid og vi kan derved evaluere dit medlemskab.

Den samlede pris pr. sæson inkl. forplejning er kr. 17.500 + moms = Kr. 21.875 inkl. moms.

Vi har i forbindelse med tilmeldingen aftalt en gruppe og de 3 datoer med dig. Såfremt du ikke deltager på de aftalte datoer, skal vi senest have skriftlig besked om dette 10 hverdage før afholdelse. Dukker du ikke op uden at give besked indenfor tidsfristen, tæller dette som en af dine i alt 3 gange, ligesom hvis du havde deltaget.

Såfremt du har tilmeldt dig et netværket, og du ikke dukker op, eller du på 12 måneder fra tilmelding/fornyelse ikke har anvendt dine netværksaftener, er syg eller forhindret, er der ingen kompensation herfor, og din ydelse bortfalder. Vi tager i øvrigt forbehold for at flytte datoen på de enkelte netværksaftener/ aflyse op til en uge før. Såfremt en oplægsholder – imod forventning – en afholdelsesdag er syg, bliver der ringet til dig på dagen, og datoen flyttes, uden kompensation for dig.

Betalingsbetingelserne er netto kontant 7 dage efter udsendelse af din årlige faktura medmindre andet er aftalt. Ved forsinket betaling vil der blive beregnet renter i overensstemmelse med renteloven. Det fakturerede honorar tillægges moms efter gældende regler. Det er bindende personlig tilmelding fra din tilmelding i dag at regne. Idet du ikke er forbruger, og idet ydelsen ikke er købt online har du ikke 14 dages fortrydelsesret. Board Institute har ophavsrettigheder og immaterielle rettigheder til alle evt. fotos taget i netværket.

CSR

Hos Board Institute er vi dedikeret til at være gode erhvervsmæssige samfundsborgere. Det er vores politik, at drive virksomhed på etisk og lovlig vis og at fremme den samme forretningsadfærd inden for vores indflydelsessphere. Hos Board Institute er vi dedikerede til at sikre ensartede og høje standarder for, hvordan vi driver vores forretning i forhold til menneskerettighederne og til at arbejde for kontinuerlig forbedring gennem vores CSR management proces.

Hos Board Institute er vi dedikeret til at:

 • Handle ansvarligt over for vores medarbejdere, kunder, samarbejdspartnere og overfor det samfund, som vi opererer i.
 • Integrere hensynet til people, planet og profit i vores beslutningsprocesser og forretningsgange.
 • Styre og kontrollere hensyn og risici i relation til menneskerettighederne systematisk.
 • Spille en ledende rolle i at fremme bedste praksis i vores branche.
 • Etablere klare CSR mål, strategier og handlingsplaner.
 • Overholde internationale love og regler og aktivt fremme forbedringer.
 • Fremme en kultur, hvor alle medarbejdere deler vores CSR engagement.
 • Aktivt involvere vores medarbejdere i CSR spørgsmål og udvikle deres forståelse for og roller i relation til at drive socialt ansvarlig virksomhed.
 • Stille krav til vores samarbejdspartnere om at overholde UNGP’s på Business and Human Rights.
 • Overvåge vores CSR-resultater gennem KPI’er og løbende forfølge performance forbedringer.

Vores holdning til menneskerettigheder

Hos Board Institute er vi dedikerede til at respektere og støtte de globalt anerkendte menneskerettigheder i hele vores drift og i vores forretningsmæssige relationer. Regeringerne bærer det primære ansvar for at beskytte menneskerettighederne, men virksomheder har et selvstændigt ansvar for at respektere menneskerettighederne. Vores styringsmodel bygger på the International Bill of Human Rights og FN’s vejledende principper for ansvarlig virksomhedsdrift i relation til de globale menneskerettigheder og vores mål er at:

 • Identificere, forebygge og afbøde menneskerettigheds risici i vores drift og hos vores forretningsforbindelser.
 • Afhjælpe eventuelle negative menneskerettighedspåvirkninger, som vores forretning forårsager eller bidrager til.
 • Redegøre for, hvordan vi forholder os til vores indvirkninger på menneskerettighederne.
 • Fremme respekten for og beskyttelsen af menneskerettighederne hos dem, vi laver forretninger med.
 • Positivt påvirker respekten for og beskyttelsen af menneskerettighederne gennem vores eksempel og eksistens.
 • Bidrage til at fremme formidling og implementering af internationale standarder for menneskerettigheder for erhvervslivet.

Vi forventer, at alle medarbejdere, samarbejdspartnere og andre parter, som er direkte knyttet til vores virksomhedsdrift og/eller tjenesteydelser indtager den samme holdning til menneskerettighederne.

Board Institutes behandling af persondata I det følgende kan du læse Board Institutes politik for behandling af dine personoplysninger, som du afgiver, når du besøger Advokatfirmaets og Board Institutes hjemmeside og anvender hjemmesidens tjeneste omkring forespørgsel til Jackie Phillip & Co. Advokatfirma. Dette er tilsvarende gældende for alle klientrelationer, eller hvad der kan sidestilles hermed.

Dette er for at sikre dine rettigheder i forbindelse med Board Institutes behandling af personfølsomme oplysninger. Vi anbefaler, at du gennemlæser hele persondatapolitikken, så du er oplyst omkring sine rettigheder.

I bunden af nærværende persondatapolitik, vil der være en henvisning til Persondataloven, Persondataforordningen og en henvisning til Datatilsynets hjemmeside, som er den relevante tilsynsmyndighed.

Board Institutes indsamling af personoplysninger

Vi indsamler de personoplysninger, som gør sig gældende for alle klientrelationer, hvor der vil være samtykke enten i form af retskrav, retlig forpligtelse, kontraktforhold (klientrelation), eller forfølgning af en legitim interesse som overstiger din interesse, grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder.

1. Hvornår sker indsamlingen?

Indsamlingen af personoplysninger sker ved brugen af tjenester på Board Institutes og Jackie Phillip & Co. Advokatfirmas hjemmeside, såsom forespørgsel omkring en given sag via vores kontakt funktion eller ansøgning om job, som forudsætter, at du afgiver visse personlige oplysninger.

Tilsvarende kan der forekomme indsamling af personoplysninger ved direkte møder med ansatte hos Board Institute og Jackie Phillip & Co. Advokatfirma til brug for en given sag. Altså vil en indhentelse ske på vegne af klienten, som led i et kontraktforhold.

2. Hvilke oplysninger indsamles

De personoplysninger som Jackie Phillip & Co. Advokatfirma og Board Institute indsamler, kan for eksempel omfatte dit navn, e-mailadresse, telefonnummer og lignende identifikationsoplysninger m.v. Disse oplysninger opbevarer vi på en fysisk og/eller en digital sag, såfremt du indgår i en klientrelation og giver et samtykke i henhold til punkt 2.

Herudover indsamles oplysninger om din færden på hjemmesiden, når dette bliver lagret via cookies. Under punkt 13 vil vi gennemgå, hvad cookies er.

3. Til hvilke formål indsamles oplysningerne

Board Institute og Jackie Phillip & Co. Advokatfirma indsamler personoplysninger for at kunne svare på din forespørgsel og/eller levere en given rådgivningsydelse til dig. De personer, som kontakter os accepterer at kunne kontaktes på e-mails, telefon eller andre meddelelser fra os med svar på forespørgsel, tilbud mv Jackie Phillip & Co. Advokatfirma kontakter dig kun som led i en klientrelation og for at varetage klient interesse i sagsøjemed.

Du har altid mulighed for efterfølgende at angive, at du fremover ikke ønsker at modtage henvendelser fra os.

4. Board Institutes videregivelse af dine personoplysninger

Dine personoplysninger vil ikke uden indhentelse af dit samtykke, blive gjort til genstand for anden ekstern videregivelse medmindre der er hjemmel hertil i lov.

Jackie Phillip & Co. Advokatfirma og Board Institute kan endvidere videregive dine personoplysninger til offentlige myndigheder eller andre i det omfang dette følger af gældende lovgivning, eller hvis Jackie Phillip & Co. Advokatfirma bliver pålagt videregivelse af en kompetent domstol.

Dette kan eksempelvis være videregivelse af sygesikring og kørekort i forbindelse med foranstaltninger mod hvidvaskning. (Se mere om dette under fanen ”udførelsen af opgaven” på hjemmesiden under ”forretningsbetingelser”).

5. Dataportabilitet

Du har ret til dataportabilitet i forbindelse med Persondataforordningen.

Dataportabilitet betyder, at du fremover har ret til at kræve de persondata, som Board Institute og Jackie Phillip & Co. Advokatfirma behandler, udleveret eller overført til en anden dataansvarlig, såfremt behandlingen af persondata beror på samtykke eller nødvendigheden for gennemførelse af en kontrakt, og at behandlingen foregår med automatiske midler.

Du kan som den registrerede anmode om, at persondata overføres direkte fra den ene dataansvarlige til den anden dataansvarlige, hvor det er teknisk muligt.

Du vil kunne få udleveret personoplysninger i et struktureret og almindelig anvendt maskinlæsbart format. Dette kan ske på jp@jackie-phillip.dk og/eller ved direkte henvendelse på telefonnummer 31 31 00 10.

6. Behandling hos tredjepart

Dine personoplysninger vil ikke blive behandlet af tredjepart og ej heller vil disse blive overført til andre lande uden for EU/EØS.

7. Lagring af personoplysninger

Jackie Phillip & Co. Advokatfirma og Board Institute opbevarer kun dine personoplysninger, så længe dette er nødvendigt til opfyldelse af de formål til hvilke dine personoplysninger er indsamlet. Formålet er, at oplysningerne anvendes til, at give den fornødne og kompetente rådgivning. Vedrørende konkret opbevaring af persondata henviser vi til Advokatsamfundets retningslinjer herom, der naturligvis overholdes.

8. Beskyttelse af dine personoplysninger

Jackie Phillip & Co. Advokatfirma og Board Institute bestræber sig på bedst mulig måde at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personoplysninger. Jackie Phillip & Co. Advokatfirma og Board Institute har implementeret sikkerhedsforanstaltninger med henblik herpå. Det er sikret både med organisatorisk og med tekniske foranstaltninger, som er implementeret i den daglige arbejdsgang. Vi har også indgået databehandleraftaler med vores databehandler, som herefter yder et meget højt sikkerhedsniveau i vores IT-systemer. De sikrer løbende opdateringer af IT-systemer, idet dette sikre en høj sikkerhed ved behandling af personoplysninger.

9. Din ret til indsigt

Du har ret til at få indsigt i hvilke personoplysninger, som Board Institute og Jackie Phillip & Co. Advokatfirma behandler om dig. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger. Dette kan ske på jp@jackie-phillip.dk og/eller ved direkte henvendelse på telefonnummer 31 31 00 10.

10. Berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger

Hvis du ønsker, at Jackie Phillip & Co. Advokatfirma og Board Institute berigtiger eller sletter personoplysninger, som Jackie Phillip & Co. Advokatfirma har indsamlet om dig, eller ikke ønsker at modtage flere meddelelser, telefonopkald eller andet fra os, kan du rette henvendelse til os. Dette kan ske på jp@jackie-phillip.dk og/eller ved direkte henvendelse på telefonnummer 31 31 00 10.

11. Jackie Phillip & Co. Advokatfirmasog Board Institutes brug af cookies

På hjemmesiden gøres der brug af ”cookies”. Der er dog kun tale om cookies i forbindelse med Google Analytics, som bruges til at måle trafikken på hjemmesiden. Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Hvad er ”cookies”?

En cookie er en lille tekstfil, som gemmes i webbrowseren på din computer, smartphone, tablets eller hvad du ellers surfer nettet med, når du besøger hjemmesiden. Cookies gør det muligt at genkende din computer mv. og samle information om, din adfærd på nettet, herunder hvilke sider og funktioner, der besøges med din browser, samt sikre at den fungerer rent teknisk. I nogle tilfælde er cookies den eneste måde, at få et website til at fungere efter hensigten. En cookie er en passiv fil og kan ikke indsamle oplysninger på din computer, sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Den er anonym og indeholder ingen personoplysninger. Cookies anvendes af stort set alle websites.

Få vores White Paper med 10 af de mest aktuelle emner i bestyrelsesarbejdet

Download White Paper

X