Behov for forandring: ”bestyrelserne er ikke rustet til fremtiden”

En række nye undersøgelser om de danske bestyrelser bringer interessante pointer og kritikpunkter frem, som vi i dette blogindlæg vil præsentere for dig. Denne viden er tilvejebragt gennem interview med Lise Leonhard Hjorth, Bestyrelsesforperson i Board Institute, CEO i Inq, bestyrelsesmedlem i bl.a. Dansk Erhvervs brancheorganisation MERK og hos DBU og ekspert på bestyrelsesområdet, hvorfor hun også underviser på vores bestyrelsesuddannelse.

Lise lægger ud med ordene: ”Vidste du, at halvdelen af topledelser ikke mener, at deres bestyrelser forstår konsekvenserne af nye digitale teknologier og digital transformation samt at bestyrelsesmedlemmerne mangler stærk forståelse af sårbarheder inden for cybersikkerhed? Dertil mener 40% af topledelser, at deres bestyrelse ikke forstår virksomhedens klimastrategi og generelt kunne have større engagement.”

Det er undersøgelser som disse, der understreger behovet for, at vi i de danske bestyrelser fortsætter den udvikling som vi i Board Institute vil bidrage til gennem uddannelse. Board Institute arbejder for at bidrage til dygtiggørelsen af de danske bestyrelser med det formål, at Danmark som nation vil stå stærkest muligt i den enorme digitale og globale omstilling i de kommende år.

Fremtidens bestyrelser kræver uddannelse

Fremtidens bestyrelse kræver et paradigmeskifte i forhold til den type bestyrelse, som fortsat den dag i dag sidder i majoriteten af danske virksomheder – særligt de små og mellemstore virksomheder og de ejerledede virksomheder – tantebestyrelser, old-boys-network bestyrelser og familie- og vennebestyrelser uden professionelle bestyrelsesmedlemmer. Til fremtidens bestyrelsesarbejde er vi kommet langt forbi bestyrelsen som ’et ældsteråd’. Afsættet i det hastigt ændrende samfund er i stedet, at bestyrelsen har en central strategisk ledelsesmæssig og værdiskabende rolle” fortsætter Lise, som understreger vigtigheden af kontinuerlig uddannelse og ny viden i bestyrelseslokalet.

Pointen uddybes med ordene, ”Der skal professionaliseres hele vejen rundt i bestyrelseslokalet. Den måde, der rekrutteres på til bestyrelserne, og den måde de fleste bestyrelser arbejder på i dag skal ændres radikalt. Vi skal have bestyrelsesmedlemmer, der rekrutteres på baggrund af deres kompetencer specifikt til de bestyrelsesroller, som virksomheden har brug for. Og rekrutteringsmønstrene skal være meget mere åbne, så alle stærke kandidater kan byde sig til. Med andre ord, skal vi i langt højere grad aktivere styrken i den danske tostrengede ledelsesmodel med bestyrelse og direktion, og følge anbefalinger for god selskabsledelse.

I Board Institute ønsker vi at bidrage til at skabe ’en bevægelse’ for at fremme danske bestyrelsers viden om moderne bestyrelsesarbejde og alle de beslutningsprocesser, der udspringer af bl.a. FNs Verdensmål, digital transformation, geopolitisk omstilling, globale megatrends  – og risikostyring i en uforudsigelig verden. Vi tillægger det også stor værdi, at alle bestyrelser arbejder uhyre bevidst med bestyrelsens strategiske arbejde og bestyrelsens samarbejde med topledelsen samt bestyrelsens indbyrdes roller og bias, diversitet i kompetencer, personlighedstyper og styrker.

Lise tilføjer ”Konsekvensen af globale kriser og megatrends er, at det samlet set er med til at øge volatiliteten, usikkerheden, kompleksiteten og tvetydigheden i generelle forhold og situationer, hvor ingenting er, som det plejer, og hvor ingen kan se udviklingens præcise retning. Dermed vokser behovet for bestyrelser og bestyrelsesmedlemmer, der tør sætte nye mål og anvise en ny retning, og dermed være værdiskabende for selskabet. Værdien i virksomheden og for medarbejderne skal i fremtiden styrkes og øges gennem mening og ’purpose’, så virksomhedens ’why’ bliver en integreret del af hverdagen og dermed lederskabet og virksomhedskulturen.”

Vi er bagud på diversitet, ESG og værdiskabelse

  • Først i år – efter flere års massiv kritik af, at det er gået alt for langsomt med at få danske bestyrelser til at forstå og fokusere på ESG – har majoriteten af bestyrelserne i de største danske virksomheder nu også fokus på bæredygtighed og potentialet i grønne De mindre virksomheder er dog fortsat slet ikke med.
  • Der sidder i halvdelen af alle danske bestyrelser udelukkende mænd omkring bordet. Kun på 17,5 % af bestyrelsesposterne i danske virksomheder sidder der en kvinde, og når det kommer til al anden form for diversitet – kultur, uddannelse, socioøkonomisk status, køn, alder, race, etnicitet, religion, handicap mm. – er tallene endnu lavere.
  • Der er meget stor diskrepans mellem bestyrelsens egen og topledelsens opfattelse af hvilken værdi bestyrelsen skaber for
  • Vidste du, at virksomheder med professionelle bestyrelser performer bedre?

Der er altså stadig lang vej igen, før vi ser diversiteten i de danske bestyrelser skinne igennem. Med andre ord, skal vi blive bedre til at varetage vores hverv som bestyrelsesmedlemmer. Lise tilføjer ”Formålet med at blive et bedre bestyrelsesmedlem er ikke alene at skabe større indtjening til virksomheden – det er i høj grad også at mestre kriser, få styr på de strategiske valg i de megatrends fremtiden bringer samt skabe en styrket kultur i virksomheden – og være omstillingsparat til det hele!

Når vi skal sætte det helt rigtige hold i fremtidens bestyrelse, skal vi være skarpe på rekruttering: Det er en stor skam, at de fleste bestyrelsesformænd eller virksomhedsejere rekrutterer bestyrelsesmedlemmer, der blot minder om dem selv. Vi mennesker har nemlig en tendens til bedst at kunne lide den samme persontype, som vi selv er. Dem forstår vi, de er nemmere at forholde sig til, fordi de har samme værdier og måde at være på. Men fremtidens bestyrelse har brug for menneskelig, erfaringsmæssig og faglig diversitet!  udfolder Lise. Det er derfor helt afgørende at være skarp på, ikke kun hvad vi leder efter kompetencemæssigt, men også hvad vi leder efter personlighedsmæssigt. Hos Board Institute kalder vi det ’persontyper i fremtidens bestyrelsen’ og underviser i det på vores bestyrelsesuddannelse.

”Hos Board Institute tror vi på bestyrelser, som er så stærke, erfarne og reflekterede, at de tør udfordre både hinanden og sig selv.”

Vi ser frem til at levere ny viden til dig fremover og indtil da efterlader vi dig på nogle pointer fra de nye undersøgelser, som danner kildegrundlag for dette interview, og forhåbentlig giver stof til eftertanke:

Vidste du, at

  • Danmark har mere end 41.000 bestyrelser for aktie- og anpartsselskaber?
  • Mediernes fokus på bestyrelsesarbejde er for størstedelen centreret om de danske børsnoterede aktieselskabers bestyrelser, som dog kun udgør 1% af de samlede danske bestyrelser og bestyrelsesmedlemmer?
  • Professionaliseringen i 99% af de danske bestyrelser er uhyre lille i betragtning af, hvor store udfordringer og hvor stor omstilling de fleste danske virksomheder står over for.
  • 40% af danske virksomheder er ejerledede? Og dette tal er endnu højere, når det gælder SMV’erne.
  • Der i næsten 50% af alle bestyrelser sidder familiemedlemmer?
  • Den største gruppe af bestyrelsesmedlemmer på er 50 – 69 år?

Der er altså stadig masser af forbedringspunkter at tage fat i. Ræk gerne ud til CEO, Marius Sangild på ms@jackie-phillip.dk, for en snak om hvorvidt en bestyrelsesuddannelse kan være den rette udvikling for dig.

Kilder: PwC and The Conference Board Survey, 2023, Kønsdiversitet I bestyrelseslokalet, Dansk Industri, 2023, Mandag Morgen, 2024, Danske bestyrelser og deres medlemmer: Hvem bestemmer i de danske selskaber? 2020