Bestyrelsesevaluering: Sådan kan din bestyrelse blive endnu bedre

Evaluering: Sådan kan din bestyrelse blive endnu bedre

Som du allerede ved, er en velfungerende bestyrelse afgørende for enhver virksomheds succes. Og selvom du måske synes, at alt går fint med din bestyrelse, vil vi alligevel komme med en lille reminder her: Husk at evaluere regelmæssigt! Således sørger du også for, at du og din bestyrelse lever op til god selskabsledelse (Corporate Governance 2021)
Selv de mest erfarne bestyrelser kan drage fordel af at evaluere og reflektere over egne præstationer for at identificere områder, hvor de kan forbedre sig. Derfor vil vi i dette blogindlæg udforske betydningen af bestyrelsesevaluering og give en guide til hvordan en bestyrelse kan evaluere sig selv.

Hvorfor er bestyrelsesevaluering vigtig?
Bestyrelsesevaluering er en proces, hvor bestyrelsen selv vurderer sin præstation og effektivitet. Dette kan omfatte evaluering af individuelle bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsens samlede dynamik og bestyrelsens arbejde som helhed (Harvard Law School 2018). Evalueringen kan udføres internt eller med hjælp fra eksterne eksperter. Her er nogle grunde til, at bestyrelsesevaluering er vigtig:

Udvikling af bestyrelsen:
Evaluering kan sikre, at bestyrelsen har mulighed for at identificere styrker og svagheder løbende. Denne selvindsigt er afgørende for en kontinuerlig udvikling i bestyrelsens kompetencer, både individuelt og som gruppe.
Bestyrelsesmedlemmer, der er bevidste om egne kompetencer og de specifikke områder af deres arbejde, der kræver forbedring, kan samtidig bruge evaluering til at arbejde på at styrke deres ledelsesegenskaber og andre kompetencer.

Ansvarlighed for den enkelte:
Evaluering fremmer ansvarlighed blandt bestyrelsesmedlemmer. Når præstationen måles, er det lettere at fastlægge ansvar for eventuelle problemer, og dermed sikrer man også, at samtlige medlemmer gør deres bedste.

Træffe bedre beslutninger:
Gennem en nøje evaluering kan bestyrelsen forbedre sin beslutningsproces og strategiske planlægning. Og dermed kan evalueringen bidrage til at sikre, at bestyrelsen træffer sine beslutninger på den mest hensigtsmæssige måde.

Tillid og Omdømme:
En bestyrelse, der demonstrerer evne til selvevaluering og forbedring, kan øge tilliden hos investorer, interessenter og offentligheden. Evaluering er med andre ord ikke kun en øvelse indadtil, men samtidig en proces som styrker bestyrelsen udadtil.

Guide til effektiv bestyrelsesevaluering:
Nu hvor vi har kort fastslået vigtigheden af bestyrelsesevaluering, så lad os nu se på, hvordan en bestyrelse kan evaluere sig selv i praksis:

1) Fastlæg Klare Mål og Kriterier for Evalueringen
Først og fremmest skal bestyrelsen beslutte sig for hvorfor den vil evaluere sig selv, det sker bedst gennem formulering af klare mål og kriterier for evalueringen (Harvard Law School 2018).
Hvad ønsker bestyrelsen at opnå med evalueringen? Dette spørgsmål kan omfatte alt fra forbedring af beslutningstagning over styrkelse af bestyrelsens lederskab til øget mangfoldighed i bestyrelsen.

2) Vælg en Passende Evalueringstype
Der er forskellige typer evalueringer, herunder bedømmelse af egne præstationer, peer-evaluering, hvor hvert enkelt medlem bedømmer de øvrige medlemmer og ekstern evaluering, hvor man hyrer konsulenter til at evaluere bestyrelsens arbejde. Bestyrelsen bør vælge den type evaluering, der passer bedst til dens behov, ressourcer og bestyrelsens interne dynamikker.

3) Indsamling af Data
Evaluering kræver dataindsamling. Dette kan omfatte interviews med bestyrelsesmedlemmer, undersøgelser, feedback fra interessenter eller ekstern analyse af bestyrelsens arbejde. Dette afhænger igen af hvilken type evaluering bestyrelsen vil lave, og hvilket omfang evalueringen skal have.

4) Analyse og Rapportering
Når data for evalueringen er indsamlet, skal det analyseres nøje. Resultaterne skal rapporteres på en objektiv og gennemsigtig måde, og der skal fokuseres på identificerede udviklingsområder. Dette kan eksempelvis være ved at evalueringen undersøger beslutningsprocesser i bestyrelsen, på baggrund af de indsamlede data i evalueringsprocessen.

5) Handling og Implementering:
Det måske allervigtigste trin i en evaluering er at omsætte resultaterne til reel handling. Bestyrelsen skal udvikle en plan for hvordan den vil arbejde med de identificerede områder, og hvordan den vil implementere de eventuelle ønskede ændringer i praksis.

For at give et helt konkret eksempel vil vi, anbefale at en bestyrelsesevaluering, som minimum er bestående af følgende (Corporate Governance 2024);

– Medlemmernes vurdering af bestyrelsens sammensætning i forhold til virksomhedens nuværende og fremtidige muligheder og udfordringer, herunder kompetencer, mangfoldighed og antal medlemmer.
– Medlemmernes vurdering af bestyrelsens effektivitet
– Medlemmernes vurdering af bestyrelsens samarbejdsform og kemi i bestyrelsen
– Medlemmernes vurdering af bestyrelsens og det enkelte medlems bidrag og resultater
– Medlemmernes vurdering af arbejdet i udvalgene og udvalgsstrukturen
– Evaluering af arbejdets tilrettelæggelse og kvaliteten af det materiale, der tilgår bestyrelsen
– Vurdering af bestyrelsesmedlemmernes forberedelse og aktive deltagelse i møderne
– Medlemmernes vurdering af samarbejdet med direktionen, herunder

    • direktionens evne til at informere og forelægge relevante emner til drøftelse for bestyrelsen
    • bestyrelsens evne til at give direktionen relevant feedback

– Medlemmernes vurdering af formandens ledelse af bestyrelsen samt bidrag til samarbejdet i såvel bestyrelsen som med direktionen
– Medlemmernes vurdering af bestyrelsens værdi af og rapportering fra bestyrelsesudvalg.

Konklusion
Evaluering af bestyrelsen er helt centralt, i den moderne organisation der gerne vil opnå og opretholde høje præstationer. Evaluering hjælper bestyrelser med at identificere egne styrker og blive endnu bedre til det de i forvejen er gode til, men vigtigst af alt, så kan evaluering åbne bestyrelsens øjne for svagheder og faldgruber før det er for sent at rette op på dem.

For at forblive konkurrencedygtige og relevante i den hastigt skiftende forretningsverden vi opererer i, er det vigtigt, at bestyrelser forbliver åbne for evaluering og arbejder på konstant at tilpasse og forbedre sit arbejde.

Husk, at evaluering ikke er et engangsforetagende. Det er en løbende proces, der skal inkorporeres i bestyrelsens kultur for at sikre det udbytte, som grundig evaluering kan bidrage med – Vi anbefaler at evaluering er et fast punkt på bestyrelsens årshjul.

Hos Board Institute arbejder vi på at give Danmarks bestyrelsesmedlemmer med de nødvendige værktøjer og kompetencer til at tackle de udfordringer og problemstillinger man møder som bestyrelsesmedlem. Derfor håber vi, at dette indlæg har gjort dig lidt klogere. Hvis du vil vide mere om hvordan du kan effektivisere dit bestyrelsesarbejde, herunder styrke evalueringen, så håber vi at se dig på vores bestyrelsesuddannelse!

Hvis en bestyrelsesuddannelse kunne være det næste skridt i din karriere, så ræk ud til CEO Marius Sangild på ms@jackie-phillip.dk