Roskilde Banks bestyrelse frifindes modsat tidl. direktør

Torsdag den 1. december 2022 afsagde Højesteret dom mod den tidligere ledelse i Roskilde Bank i et af finanskrisens helt store retsopgør. Forhenværende direktør Niels Valentin Hansen skal betale 231 millioner kroner i erstatning, mens bestyrelsesmedlemmerne er frifundet.

80-årige Niels Valentin Hansen, som ikke er dækket af nogen forsikring, skal betale 231 millioner kroner i erstatning inden for fjorten dage.

Det er ofte hele ledelsen (bestyrelsen og direktionen), der står til ansvar, når der falder en dom som denne. Det er i dette tilfælde dog kun den tidligere direktør, som ender med at stå til ansvar for fejlene i 2008, hvor banken krakkede efter udlån uden ordentlig kreditvurdering, til især ejendomsspekulanter, og gav startskuddet til, at den internationale finanskrise ramte herhjemme.

Højesteret fandt det ikke godtgjort (bevist og dokumenteret), at bestyrelsesmedlem­merne var bekendt med, at kreditterne blev ydet uden kreditvurde­ring. Højesteret fandt heller ikke tilstrækkeligt grundlag for at anse bestyrelsens godkendelse af de bevilgede lån for ansvarspådragende. Juridisk gør det denne sag ret interessant. Bestyrelsen blev derfor frifundet for kravet vedrørende aktiekreditterne

Netop dette beviser også vigtigheden af at have 100 % styr på både de finansielle og juridiske regler, der er grundlæggende for, om det er et ansvar at gøre gældende mod en tidligere direktør eller bestyrelsesmedlem. I dette tilfælde havde direktøren Niels ikke nogen forsikring, som måske kunne have dækket hans omkostninger forbundet med dommen.

På bestyrelsesuddannelsen hos Board Institute får du som direktør, bestyrelsesmedlem eller iværksætter, de helt centrale værktøjer og viden inden for både det juridiske, strategiske, finansielle og menneskelige ansvar, der ligger i det at være en del af topledelsen i en virksomhed i Danmark.

To af de vigtige punkter du lærer om på bestyrelsesuddannelsen, som har relevans ift. ovennævnte dom, er den juridiske og finansielle indsigt og røde flag.

På bestyrelsesuddannelsens modul 1 sættes der bl.a. fokus på bestyrelsesarbejde og -ansvar i selskabsretligt perspektiv. Her gennemgår Advokat (H) Jackie Phillip nemlig teorier og begreber, som er centrale for bestyrelsesarbejdet. I gennemgangen af forskellige virksomhedsformer får du indsigt i alt grundlæggende jura – herunder ansvar, rettigheder og pligter, samt hvad du hæfter for som bestyrelsesmedlem. Som iværksætter eller ejerleder er dette også helt uundværlig viden, da vi lever i en verden, hvor rigtig mange erstatningssager fødes hele tiden. Du skal klædes ordentligt på og have et ”kørekort” til drift af virksomhed, ellers er der stor risiko for, at det går galt, og du hæfter jo personligt!

På modul 2 sættes der bl.a. fokus på regnskabsforståelse i bestyrelsesperspektiv, som også er uundværlig viden i relation til et potentielt ansvar. Her giver finansekspert og ekstern lektor på CBS Hans-Christian S. Andersen en grundig indføring i regnskabsforståelse, risikostyring og vigtige regnskabselementer, som professionelle bestyrelsesmedlemmer skal kunne aflæse og forstå. Du vil også blive præsenteret for regnskabsmæssige dilemmaer, og i sidste ende kunne spotte de røde flag der kan være i regnskabet og reagere i tide.

Hvis du synes det kunne være spændende at høre mere om bestyrelsesuddannelsen, hvor vi også udover ovennævnte lærer om bl.a. strategisk bestyrelsesarbejde, meningsgivende ledelse, beslutningsbias og talentpotentiale, så skriv en mail til vores uddannelsesdirektør Marius Sangild på ms@jackie-phillip.dk eller ring ham op på +45 3131 0080. Så tager vi en snak om, hvorvidt uddannelsen kunne være relevant for dig.